Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

18:27
Tymczasem czułam się pozbawiona swoejgo miejsca na ziemi, jakby nagle do mnie dotrało, że w tej chwili nigdzie nie jestem u siebie.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
18:26
2827 c0c6
Reposted fromemsik emsik viamefir mefir

November 07 2019

20:29
6112 be00 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viascorpix scorpix
20:28
0166 944e
Reposted fromwhocares whocares viascorpix scorpix
20:28
6053 309a 500
Reposted fromwestwood westwood viascorpix scorpix
20:28
7601 f35c
Reposted frommyry myry viascorpix scorpix
20:27
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
20:26
0295 5b79
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
20:26
0702 a3c1 500
Reposted fromviolet-hill violet-hill viascorpix scorpix
20:25
9399 cd7b 500
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viascorpix scorpix
20:24
5696 09b7 500
Reposted frommoai moai viascorpix scorpix
20:24
0485 20db 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viascorpix scorpix
20:24
0119 033c
Reposted fromkarahippie karahippie viascorpix scorpix
20:22
9935 6a1f 500
Reposted fromslodziak slodziak viascorpix scorpix
20:21
5888 bac9 500

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viascorpix scorpix
20:21
9388 a849
Reposted fromoutline outline viascorpix scorpix
20:20
9568 8e24
Reposted fromunco unco viascorpix scorpix
20:20
20:20
20:19
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl