Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

14:55
Jeśli możesz, to przyjedź. Ta pieprzona wiosna dobije mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaPicki91 Picki91
14:54
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viabesomebody besomebody
14:52

Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, 
że trzeba Ci to czasem przypominać: potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.

— Jonasz Kofta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabesomebody besomebody
14:52
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a viaSkydelan Skydelan
14:49
8927 adc0
14:40
Uczciwość polega na tym, że jest się uczciwym przez cały czas, a nie tylko wtedy, kiedy można sobie na to pozwolić.
— Susan Sontag "Odrodzona. Dzienniki 1947-1963"
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
12:23

April 29 2017

14:56
7404 35d4
Reposted fromHesperus Hesperus viaalliwantisyou alliwantisyou
14:55
2162 5847 500
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viaiwowad iwowad
14:53
9887 b85f
Reposted fromamatore amatore viaalliwantisyou alliwantisyou
14:51
6395 dee3 500
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viaFiodor11 Fiodor11
14:51
3715 49fa
Reposted fromennomane ennomane viaFiodor11 Fiodor11
14:50
9709 e02a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapigmalion pigmalion
14:50
6578 ff7a
Reposted fromdabkowa dabkowa viaalliwantisyou alliwantisyou
14:50
7940 fd5c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapigmalion pigmalion
14:49
14:49
4498 c79f

Thank you sleep for being there for me

Reposted frommyry myry viasection section
14:49
4100 cbb4 500
Reposted fromxfrd xfrd viaalliwantisyou alliwantisyou

April 27 2017

13:02
2941 d5f0
Reposted fromfreakish freakish viaIriss Iriss

April 26 2017

20:43
3156 428c
Reposted fromretro-girl retro-girl viaeffyx effyx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl